Решение на Педагогическия съвет при ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Днес, 12.07.2018 г., на основание чл. 262 и 263 от ЗПУО, се проведе заседание на Педагогическия съвет в ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията”, гр. Бургас, на което бе обсъдено предложение за разкриване на допълнителна паралелка в I клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ с оглед на обстоятелството, че след края на второ класиране за прием в I клас в учебни заведения на територията на Община Бургас в интегрираната електронна система остават 21 незаписани ученици, посочили като първо и единствено желание ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“.

След анализ на физическата среда бе установено, че към настоящия момент училището има капацитета да приеме още една паралелка над първоначалния план-прием, без това да доведе до нулев прием в последващи учебни години.

Въз основа на това и във връзка с чл. 46 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката Педагогическият съвет  в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията” взе решение за разкриването на допълнителна паралелка в I клас с 22 места.

Приемът ще бъде осъществен съгласно правилата, изложени в чл. 43 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на министъра на образованието и науката и изготвените в съответствие с тях Правила на Община Бургас за прием на деца в I клас на учебни заведения на територията на Община Бургас.

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА

 

  1. Приемът на деца в І клас се извършва по посредством подаване на заявление на място в училище.

 

  1. Заявления за постъпване в I клас на ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията” се подават от 12.07.2018г. до 13.07.2018г. между 8:30 и 16:30 часа.

 

  1. Обявяването на резултатите с приетите деца се извършва на 16.07.2018г. на електронната страница на училището.

 

  1. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 16.07.2018г. до 18.06.2018г. на място в ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията”.

 

  1. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ

Класирането при прием на деца в І клас в се осъществява на база  точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на подаване на заявлението. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията”.

 

Критерии: Точки:
1. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее над 3 г. на посочения адрес,  считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 2 000 т.
2. Дете с постоянен /настоящ адрес, което живее между 1 и 3 г. на посочения адрес,   считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 1 500 т.
3.  Дете с постоянен/настоящ адрес, което живее по-малко от 1г.,   считано от датата на стартиране на системата за електронен прием 1 000 т.
4.  Дете, чийто постоянен /настоящ адрес е различен от прилежащия или съседния район на училището 300 т.
5. Дете с трайни увреждания с 50 и над 50% 240 т.
6. Дете с двама починали родители 120 т.
7. Други деца от семейството, обучаващи  се в училището към 15.09.20018г. 120 т.
8. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 120 т.
9. Дете със СОП 10 т.
10. Дете с един починал родител 10 т.
11. Дете близнак 10 т.
12. Трето и следващо дете в семейството 10 т.