ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

  1. Общи положения

Настоящите правила са изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени са с решение на Педагогическия съвет № 5/30.01.2018 г. в изпълнение на Заповед РД – 03-411/06.02.2018г. на Директора и са съгласувани с Обществения съвет на училището.

През учебната 2018/19 година ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, осъществява прием в V клас в две паралелки по 24 ученици, които се обучават се по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес.

  1. Подаване на заявление

Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 01.06.2018 г.  Към него се прикачва сканирано копие от Удостоверение за завършен начален етап в pdf формат, портфолио, удостоверяващо постижения в олимпиади, състезания и конкурси през учебната 2017/2018 г. (обединени в общ pdf файл) и документи, доказващи наличие на предимство по социални критерии.

В еднодневен срок след подаването на заявлението кандидатът получава по електронната поща уникален идентификационен код, в съответствие с чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД  и Регламент за защита на личните данни на ЕС (Регламент (ЕС) 2016/679), чрез който може да провери своя резултат след публикуването на класирането на 23.06.2018г.

  1. Критерии за класиране на ученици

Комисията за прием разглежда подадените заявления и определя състезателния бал на учениците на база следните критерии, по формулата: Раздел А + Раздел Б + Раздел В.

Раздел А. Успех през учебната 2017/2018 година:

Успех през учебната 2017/2018 година

Оценките се преобразуват в точки (2-6т.)

Среден успех от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
Оценка от НВО по БЕЛ
Оценка от НВО по Математика
Оценка от НВО по Човекът и обществото
Оценка от НВО по Човекът и природата
Оценка по Английски език от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или приложен сертификат за владеене на английски език, в случай че няма оценка в Удостоверението за завършен начален етап.
Максимален брой точки за Раздел А: 36

Раздел Б: Портфолио с постижения в олимпиади, състезания, конкурси през учебната 2017/2018 година

 

Точките от олимпиади, състезания, конкурси се присъждат съобразно класирането на ученика, удостоверено с приложена грамота/служебна бележка.

Олимпиада/Състезание/Конкурс За участие Класиране

 

Национална олимпиада по математика – класирани за Областен кръг 1т. I място –5т.

II място –4т.

III място– 3 т.

„Математика без граници“ 2017-2018 1т. I място –5т.

II място –4т.

 III място– 3 т.

Коледно математическо състезание 2017 1т. I място –5т.

II място –4т.

III място– 3 т.

XXVI математически турнир „Черноризец Храбър“ 1т. I място –5т.

II място –4т.

III място– 3 т.

XX състезание по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“ 1т. I място –5т.

II място –4т.

III място– 3 т.

Великденско математическо състезание 2018 1т. I място –5т.

II място –4т.

 III място– 3 т.

Национално състезание по информационни технологии за ученици 1. – 8. КласIT Знайко“ 2017/2018 1т. I място –5т.

II място –4т.

III място– 3 т.

Национално математическо състезание „Питагор“  1т.
Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ 2018 1т.
XXVI математически турнир Иван Салабашев“  1т. I място –5т.

II място –4т.

 III място– 3 т.

Математическо състезание   Акад. Никола Обрешков“, Бургас 2018 1т. I място –5т.

II място –4т.

III място– 3 т.

Национална олимпиада „Знам и мога“ – класирани за Областен кръг и Национален кръг 1т. 1 т.
Състезания от СБНУ – класирани за Национално финално състезание 1т. 1 т.
Изкуства 0,5 т. I място –3т.

II място –2т.

III място– 1 т.

Спортни състезания 0,5 т. I място –3т.

II място –2т.

III място– 1 т.

Състезания по английски език 0,5 т. I място –3т.

II място –2т.

III място– 1 т.

Раздел В: Социални критерии

Правото на присъждане на точки се удостоверява с прилагане на сканиран документ, който удостоверява наличието на съответното обстоятелство (акт за раждане, смъртен акт, решение на ТЕЛК). Обстоятелството, че брат/сестра учи в същото училище, се проверява по служебен път.
Деца от многодетни семейства 1 т.
Деца с един или двама починали родители 1 т.
Брат/Сестра в същото училище 1 т.
Деца с трайни увреждания (с решение на ТЕЛК) 1 т.
Максимален брой точки за Раздел В: 4
  1. Срокове
Подаване на електронни заявления 01 – 10.06.2018 г.
Публикуване на списък с класираните ученици на електронната страница на училището www.ouagk.com 23.06.2018 г.
Записване на новоприетите ученици 25-30.06. 2018г.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *