ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

  1. Общи положения

Настоящите правила са изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени са с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение на Заповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора за изготвяне на правила за прием в пети клас на учебната 2019/2020 г.

През учебната 2019/2020 година ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, осъществява прием в V клас в две паралелки по 24 ученици, които се обучават се по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес.

  1. Подаване на заявление

Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 01.06.2019 г.  Към него се прикачва сканирано копие от Удостоверение за завършен начален етап в pdf формат, портфолио, удостоверяващо постижения в олимпиади, състезания и конкурси през учебната 2018/2019 г. (обединени в общ pdf файл) и документи, доказващи наличие на предимство по социални критерии.

В еднодневен срок след подаването на заявлението кандидатът получава по електронната поща уникален идентификационен код, в съответствие с чл. 23, ал. 1 от ЗЗЛД  и Регламент за защита на личните данни на ЕС (Регламент (ЕС) 2016/679), чрез който може да провери своя резултат след публикуването на класирането на 10.06.2019 г.

  1. Критерии за класиране на ученици

Комисията за прием разглежда подадените заявления и определя състезателния бал на учениците на база изброените по-долу критерии по формулата: Раздел А + Раздел Б + Раздел В.

Раздел А. Успех през учебната 2018/2019 година:

Успех през учебната 2018/2019 година

Оценките се преобразуват в точки (2-6т.)

Среден успех от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
Оценка от НВО по БЕЛ
Оценка от НВО по Математика
Оценка от НВО по Човекът и обществото
Оценка от НВО по Човекът и природата
Оценка по английски език от Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или приложен сертификат за владеене на английски език, в случай че няма оценка в Удостоверението за завършен начален етап.
Максимален брой точки за Раздел А: 36

Раздел Б: Портфолио с постижения в олимпиади, състезания, конкурси през учебната 2018/2019 година

 

Точките от олимпиади, състезания, конкурси се присъждат съобразно класирането на ученика, удостоверено с приложена грамота/служебна бележка.

Олимпиада/Състезание/Конкурс Грамота за отлично представяне

(точки)

Класиране

 

(точки)

Олимпиада по Математика – класирани за Областен кръг (2018/2019) –          3 т.
„Европейско кенгуру“ – класирани за Национален кръг (2018/2019) –          3 т.
Международно математическо състезание „Математика без граници“ (2018/2019) –          I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

„Коледно математическо състезание(2018/2019) –          I място –6т.

II място –5т.

 III място– 4 т.

XXVII математически турнир „Черноризец Храбър(2018/2019) 3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4т.

XXI състезание по математика и информационни технологии „Св. Николай Чудотворец“ (2018/2019) 3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4т.

 

„Великденско математическо състезание(2018/2019)

 

3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

Математическо състезание „Хитър Петър” (2018/2019)

 

 

3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

 

Софийски математически турнир  (2018/2019)

 

3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

Национално състезание по информационни технологии за ученици 1. – 8. класIT Знайко  – Национален кръг“ (2018/2019) 3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

XXVII математически турнир Иван Салабашев“ (2018/2019) 3 т. I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

Математическо състезание   Акад. Никола Обрешков“, Бургас, 2019 г. –          I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

Национална олимпиада „Знам и мога“ – класирани за национален кръг (2018/2019) –          2 т.
Национално състезание по български език и литература „Любословие” – класирани за Областен кръг (2018/2019) –          2 т.
 Състезание по български език и литература „Обичам те, българска реч!” (2018/2019) –          I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

 Състезание „Всезнайко” (2018/2019)

 

 

3 т.

 

 

I място –6т.

II място –5т.

III място– 4 т.

IV – VI място-3т.

“Аз общувам с Европа” (2018/2019) – получени 50 т. –          2 т.
Състезание „Лингвистично кенгуру“ – класирани за Национален кръг (2018/2019) –          3 т.
Състезания от област „Изкуства(2018/2019) –          I място –3т.

II място –2т.

III място– 1 т.

Състезания от област „Спорт(2018/2019) –          I място –3т.

II място –2т.

 III място– 1 т.

Годишна награда за изявени ученици на Кмета на община Бургас (05.12.2018) –          10 т.

 

 

Раздел В: Социални критерии

Правото на присъждане на точки се удостоверява с прилагане на сканиран документ, който удостоверява наличието на съответното обстоятелство (акт за раждане, смъртен акт, решение на ТЕЛК). Обстоятелството, че брат/сестра учи в същото училище, се проверява по служебен път.
Деца от многодетни семейства 3 т.
Деца с един или двама починали родители 3 т.
Брат/Сестра в същото училище 3 т.
Деца с трайни увреждания (с решение на ТЕЛК) 3 т.
Максимален брой точки за Раздел В: 12

 

  1. Срокове
Подаване на електронни заявления 01 – 07.06.2019 г.
Публикуване на списък с класираните ученици на електронната страница на училището www.ouagk.com 10.06.2019 г.
Записване на новоприетите ученици 11-14.06. 2019г.