ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок за записване на класираните ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в 17:00 часа на 14.06.2019 г. остават незаети 12 /дванадесет/ места. Съобразно извършената класация съгласно „Правила за прием на ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020година“ за записване на второ класиране се поканват следните кандидати: Идентификатор Състезателен бал K5S6I9/093 46 N6I6D9/123 46 V6V6V9/128 46 S3K6P9/062 45 M7E6S9/142 45 T1A6O9/035 44 M4N6N9/074 44 M6S6M9/138 44 B7H6C9/141 44 N3D6Z9/066 44 Същите е необходимо да се явят на място за записване в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ между 20 и 21.06. 2019 г.от 9:00 до 17:00 часа, като представят оригиналот Удостоверение за завършен начален етап на основното образование. След попълване на Заявление за записване кандидатът получава от ОУ„Александър Георгиев-Коджакафалията“ служебна бележка, срещу която ще…
Read More

КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Общи положения и принципи на оценяване: Класирането за училищен прием на ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020 година е осъществено въз основа на Правила за прием, изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение наЗаповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора (наричани за краткост Правила). Комисията разгледа общо 155 подадени заявления за обявените 48 места и оцени представените документи съобразно описаните в Правилата критерии. Комисията НЕ взе предвид: Документи от състезания и изяви, попадащи извън списъка, поместен в Правилата;Документи, издадени преди 15.09.2018 г.;Документи, които не съдържат релевантна дата или класа на кандидата, удостоверяващи постижение в периода на учебната 2018/2019 година;Документи, които не съдържат името на…
Read More

Заявление за кандидатстване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020 г.

Заявлението за кандидатстване в V клас на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" за учебната 2018/2019 г. може да бъде подадено тук (формулярът изисква вписване през Google профил). До 24 часа (в работен ден) на посочената от Вас електронна поща ще получите уникален регистрационен код, под който кандидатът ще фигурира в класирането. Пожелаваме успех на всички кандидати! За повече информация пишете на info@kodzhakafaliyataschool.bg.
Read More