КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 1.  Общи положения и принципи на оценяване:

Класирането за училищен прием на ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020 година е осъществено въз основа на Правила за прием, изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение наЗаповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора (наричани за краткост Правила).

Комисията разгледа общо 155 подадени заявления за обявените 48 места и оцени представените документи съобразно описаните в Правилата критерии.

Комисията НЕ взе предвид:

 • Документи от състезания и изяви, попадащи извън списъка, поместен в Правилата;
 • Документи, издадени преди 15.09.2018 г.;
 • Документи, които не съдържат релевантна дата или класа на кандидата, удостоверяващи постижение в периода на учебната 2018/2019 година;
 • Документи, които не съдържат името на кандидата;
 • Документи, които не съдържат изискуем реквизит (подпис; печат; резултат, където е приложим, и т.н.);
 • Фотосесии от индивидуални или отборни награждавания или снимки с публични личности;
 • Копия от медийни публикации, отнасящи се до кандидата, или хиперлинкове, отправящи към такива;
 • Снимки на купи, медали или други трофеи, непридружени от съответния документ, удостоверяващ принадлежността им към кандидата;
 • Лични и семейни снимки, както и такива от обществени или училищни прояви, се разглеждат само и единствено като част от естетическото оформление на портфолиото и нямат тежест при оценяването;
 • Обяснителни записки и есеистични фрагменти се разглеждат като концептуална рамка на портфолиото и нямат стойност при класирането, когато не са подкрепени с документи.

Комисията разгледа и непълно подадените документи и оцени само съдържащата се в тях информация, отнасяща се до настоящото класиране.

Въз основа на подадената информация, отговаряща на Правилата, комисията извърши оценяване съобразно критериалната точкова система и класира кандидатите в низходящ ред от най-висок към най-нисък резултат, след което определи първите 48, които подлежат на записване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“. Поради наличието на 8 кандидати с равен най-нисък бал за прием от 47 точки комисията реши те да бъдат приети наравно, при което общият брой на кандидатите, приети при извършеното класиране, е 49.

 1. Приети кандидати:

Родителите или законни представители на приетите кандидати е необходимо да се явят за записване на място в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в периода 11-14.06.2019г. между 9:00 и 17:00 часа, като представят оригинал от Удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

След попълване на Заявление за записване, кандидатът получава от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ служебна бележка, срещу която ще му бъде издадено Удостоверение за преместване в друго училище от училището, в което се е обучавал през учебната 2018/2019 година. Удостоверението е необходимо да се представи в двуседмичен срок в ОУ „АлександърГеоргиев-Коджакафалията“.

Списък на приетите кандидати:

Идентификатор Състезателен бал
Y4Y6Y9/084 78
S5R6S9/115 77
V2B6B9/042 75
A2S6P9/037 73
N3B6H9/055 73
A1M6L9/012 72
I6S6S9/137 66
A1S6D9/003 65
A2A6S9/047 64
D4P6B9/069 63
G6S6S9/135 61
I7V6P9/152 61
S1D6T9/020 60
I2I6M9/038 60
K3D6H9/051 58
V5D6V9/104 55
E5P6P9/105 55
A1A6A9/002 54
M1G6D9/006 54
V3A6Y9/058 54
A6V6S9/129 53
A1A6P9/019 52
M1A6C9/031 52
Y4S6T9/073 52
A7E6M9/143 52
A1D6I9/007 51
P4G6K9/082 51
A4I6M9/086 51
S1D6Y9/022 51
A1M6K9/010 50
A1P6A9/034 50
E3N6K9/048 50
K3Z6B9/065 50
N5I6R9/089 49
E5P6N9/092 49
D5D6M9/112 49
V6Y6K9/122 49
D4S6S9/087 48
C5D6P9/100 48
V7I6D0/147 48
M7Z6G9/148 48
N1N6K9/030 47
P2S6B9/046 47
R4V6I9/085 47
S5V6V9/116 47
D7K6Z9/153 47
A5G6G9/106 47
A7G6K9/149 47
 1. Неприети канидати:

Неприетите кандидати автоматично попадат в списък с резерви.

В 17:00 часа на 19.06.2019 г. на сайта на училището www.ouagk.com ще бъде изнесена информация за броя на незаетите места и ще бъдат оповестени резервите в низходящ ред, които могат да се запишат на свободните позиции. В случай, че свободните места са по-малко от броя на резервите с равен състезателен бал, предимство имат онези, които първи се явят за записване между 20 и 21.06. 2019 г. от 9:00 до 17:00 часа.

Списък на неприетите кандидати:

Некласирани Състезателен бал
K5S6I9/093 46
N6I6D9/123 46
V6V6V9/128 46
S3K6P9/062 45
M7E6S9/142 45
T1A6O9/035 44
M4N6N9/074 44
M6S6M9/138 44
B7H6C9/141 44
N3D6Z9/066 44
D1P6D9/001 43
A5C6M9/097 43
S5S6T9/103 43
R5V6P9/107 43
I6K6V9/120 43
R5M6Z9/109 43
K3S6I9/053 43
K1D6I9/033 42
Q2J6B9/041 42
A5N6B9/108 42
A6A6H9/124 42
F4A6C9/070 42
S1N6V9/013 41
P1M6M9/027 41
R6R6K9/133 41
N1N6N9/026 41
P1V6K9/003 40
E1A6O9/008 40
T1D6D9/025 40
I2H6M9/039 40
R4S6M9/077 40
F5T6G9/099 40
S3P6S9/052 39
M3D6K9/057 39
N4G6G9/72 39
G4V6E9/076 39
M5K6P9/088 39
M5D6P9/101 39
M5A6B9/111 39
D6P6I9/117 39
R6R6T9/126 39
N6E6K9/131 39
G7S6S9/144 39
V1D6P9/009 38
D1B6M9/011 38
K1N6H9/015 38
I2D6S9/040 38
B2B6U9/045 38
M3M6M9/049 38
V3R6S9/056 38
S4M6G9/075 38
P4T6K9/078 38
I5N6N9/110 38
P3P6P9/050 37
D3D6G9/054 37
S3S6P9/060 37
G5K6L9/090 37
V3V6H9/064 36
M1M6M9/005 36
R1A6G9/016 36
V1I6M9/017 36
N1P6I9/021 36
M1S6L9/023 36
A1I6Y9/029 36
E2M6D9/046 36
S3V6I9/059 36
A3G6P9/061 36
H3N6M9/063 36
M4P6D9/067 36
K4Y6L9/071 36
I4P6P9/080 36
V4A6P9/081 36
D5G6M9/091 36
H5I6M9/094 36
G5G6P9/095 36
K5M6S9/096 36
A5A6G9/102 36
D5A6A9/113 36
Y5V6Z9/114 36
N6Z6B9/121 36
Y6G6D9/139 36
E6M6M9/140 36
H7I6M9/145 36
M7N6A9/146 36
N7A6H9/151 36
V7H6A9/154 36
T7D6S9/155 36
M4I6S9/068 36
G1N6N9/028 36
N1K6S9/036 35
H6R6I9/119 35
S6T6G9/130 35
M6D6K9/134 35
K1D6B9/004 34
A1I6N9/018 34
V4T6A9/083 34
A6I6L9/127 34
V6D6I9/132 34
N7G6B9/150 33
G1J6M9/032 32
M6D6R9/118 23
K4D6B9/079 21
A1D6R9/024 14
N6V6M9/125 14
A1P6D9/014 12
A2M6M9/043 12
A2P6D9/044 12
N5V6M9/098 11
M6K6D9/136 11

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *