ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

След изтичане на крайния срок за записване на класираните ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в 17:00 часа на 14.06.2019 г. остават незаети 12 /дванадесет/ места. Съобразно извършената класация съгласно „Правила за прием на ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020година“ за записване на второ класиране се поканват следните кандидати: Идентификатор Състезателен бал K5S6I9/093 46 N6I6D9/123 46 V6V6V9/128 46 S3K6P9/062 45 M7E6S9/142 45 T1A6O9/035 44 M4N6N9/074 44 M6S6M9/138 44 B7H6C9/141 44 N3D6Z9/066 44 Същите е необходимо да се явят на място за записване в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ между 20 и 21.06. 2019 г.от 9:00 до 17:00 часа, като представят оригиналот Удостоверение за завършен начален етап на основното образование. След попълване на Заявление за записване кандидатът получава от ОУ„Александър Георгиев-Коджакафалията“ служебна бележка, срещу която ще…
Read More

КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 Общи положения и принципи на оценяване: Класирането за училищен прием на ученици в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020 година е осъществено въз основа на Правила за прием, изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение наЗаповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора (наричани за краткост Правила). Комисията разгледа общо 155 подадени заявления за обявените 48 места и оцени представените документи съобразно описаните в Правилата критерии. Комисията НЕ взе предвид: Документи от състезания и изяви, попадащи извън списъка, поместен в Правилата;Документи, издадени преди 15.09.2018 г.;Документи, които не съдържат релевантна дата или класа на кандидата, удостоверяващи постижение в периода на учебната 2018/2019 година;Документи, които не съдържат името на…
Read More

Заявление за кандидатстване в V клас на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ за учебната 2019/2020 г.

Заявлението за кандидатстване в V клас на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" за учебната 2018/2019 г. може да бъде подадено тук (формулярът изисква вписване през Google профил). До 24 часа (в работен ден) на посочената от Вас електронна поща ще получите уникален регистрационен код, под който кандидатът ще фигурира в класирането. Пожелаваме успех на всички кандидати! За повече информация пишете на info@kodzhakafaliyataschool.bg.
Read More

Великденско математическо състезание

На 20.04.2019 година ще се проведе  Великденското математическо състезание за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Регистрация можете да извършите на адрес: https://competitions.codingburgas.bg/Competitions/4/RegisterStep1 Време за работа: 90 минути за I и II клас и 120 минути за III – XII клас. Формат на състезанието: 15 (петнадесет ) тестови задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор от четири възможни, в т.ч. като четвърта възможност “друг отговор”, който се приема за верен само при записан верен резултатат) . Задачите за 7 клас са във формата за изпита след 7 клас (стандарт на МОН), а за 11 и 12 клас са във формат  матура (стандарт на МОН).  ВНИМАНИЕ: СЪСТЕЗАНИЕТО  ЗА ПЪРВИ  И  ВТОРИ КЛАС  е от 8:30  - 10:00 часа, а за всички останали класове от 10:30 – 12:30 часа. Крайният срок за…
Read More

 ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС НА ОУ „АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ-КОДЖАКАФАЛИЯТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Общи положения Настоящите правила са изготвени във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, определени са с решение на Педагогическия съвет № 6/21.03.2019 г. в изпълнение на Заповед РД – 10-397А/15.01.2019 г. на Директора за изготвяне на правила за прием в пети клас на учебната 2019/2020 г. През учебната 2019/2020 година ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, осъществява прием в V клас в две паралелки по 24 ученици, които се обучават се по иновативна учебна програма, интегрираща информационни технологии, математика и английски език, с целодневна организация на учебния процес. Подаване на заявление Приемът се осъществява посредством подаване на електронно заявление, което се публикува на електронната страница на училището www.ouagk.com на 01.06.2019 г.  Към него се прикачва сканирано копие от Удостоверение за завършен…
Read More

Свободна работна позиция „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“

ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“ e високотехнологично училище, чиято мисия е да се утвърди като иновативна образователна институция с високи стандарти, която изгражда успешни проактивни личности, притежаващи необходимите на съвременното общество знания, умения и компетентности.С оглед обезпечаване на целодневната организация на учебния ден  екипът ни се нуждае от учител в група за целодневна организация на учебния ден (1 работно място). Изисквания към кандидатите: 1. Висше образование; 2. Педагогическа правоспособност „начален учител“. Необходими документи:1. Автобиография2. Мотивационно писмо3. Портфолио с добри педагогически практики Документи се подават на място или по електронен път на адрес info@kodzhakafaliyataschool.bg до 01.03.2019г., 16:30 ч.
Read More

Проект „Големият лов на растения“

Мотивирани от миналогодишните си успехи, учениците от ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас, продължават работа по проект „Големият лов на растения“,представляван в България от Българско Движение „Син флаг“. Учениците от пети клас проведоха анкети относно осведомеността на съучениците си по въпросите на биоразнообразието. Резултатите показват, че децата, участвали в проекта миналата година, имат трайни знания и изградени интереси. Готова е и новата карта на местообитанието.  #thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг
Read More

Класиране в Коледно математическо състезаниe 2018

На Коледното мaтeмaтичecĸo cъcтeзaниe, което се проведе на 8 декември 2018 за учениците от Бургас и региона се явиха деца oт 1-ви дo 12-ти ĸлac. Toвa нaциoнaлно мaтeмaтичecĸо cъcтeзaние e пoдxoдящo зa дeцa c интepec ĸъм мaтeмaтиĸaтa. Ocнoвнo, нa KMC ce явиха дeцa oт 1-ви дo 4-ти клас. Сертификатите за участие и успешно представяне можете да свалите от сайта за състезания към професионалната гимназия: competitions.codingburgas.bg Подробна статистика с резултатите можете да прегледате в KMS-Statistics Класирането 1-4 клас в Коледно математическо състезани 2018 е следното: Първи клас  1class Втори клас 2class Трети клас 3class Четвърти клас 4class Отборното класиране по училища 1-4 клас е следното: 1 ОУ „А.Г. Коджакафалията“ – Бургас 2 ОУ „Елин Пелин“ – Бургас 3 ОУ „Петко Рачев Славейков“- Бургас Награждаването за отличените ученици и училища от приложените списъци ще се състои на  14 януари…
Read More

Относно резултатите от „Коледно математическо състезание“

Резултатите от "Коледно математическо състезание" ще бъдат публикувани на сайтовете на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" и ПГКПИ в рамките на работния ден и ще бъдат изпратени в персонални имейли до участниците в зависимост от вида заявка: индивидуална или групова.
Read More

Процедура за набиране на членове на Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“

Сдружение Училищно настоятелство „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е доброволна, независима, неполитическа организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, която обединява и представлява общите интереси на своите членове и съдейства за осъществяването на следните цели: 1. Обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в училището; 2. Подпомагане на учебно-възпитателния процес в училището; 3. Утвърждаване на морала и ценностите на гражданското общество сред учащите се в училището; 4.Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време и отдиха на учащите се чрез спорт, туризъм, културно-масови прояви и др. 5. Подпомагане на материалната и стопанска осигуреност на дейностите в училището; 6. Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището. Във връзка…
Read More