Лого на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

 Основна цел:

Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели:

– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

Дейностите, по които ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията “ – Бургас участва:

  1. Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).